Gebruiksvoorwaarden van de website

Inleiding

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor www.fevertree.com ('website'). De website wordt beheerd door of in naam van Fevertree Limited ('wij', 'we', 'ons' en 'onze'). Wij zijn als naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland. Ons geregistreerde ondernemingsnummer is 05291668, en onze statutaire zetel is gevestigd te  186-188 Shepherds Bush Rd, London W6 7NL. Ons btw-identificatienummer is 159462383.

 

Jouw gebruik van de website is onderworpen aan deze voorwaarden. Door gebruik te maken van de website ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Het gebruik van jouw persoonlijke informatie die je op of via de website verstrekt, wordt geregeld door ons Privacy- en Cookiebeleid.

 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden zo nu en dan te wijzigen door ze op de website aan te passen.  Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 7 maart 2018.

 

Toegang tot de website

 

De website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die minstens 18 jaar oud zijn. Door gebruik te maken van de website bevestig je dat je aan die voorwaarde voldoet.

 

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw apparatuur (computer, laptop, netbook, tablet of ander mobiel apparaat) voldoet aan alle noodzakelijke technische specificaties om je in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, en dat ze compatibel is met de website.

 

Wij kunnen, van tijd tot tijd, de toegang tot bepaalde functies, delen of inhoud van de website, of tot de hele website, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. De gegevens die je bij je registratie verstrekt, moeten juist zijn. Indien je aanmeldgegevens (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord of een andere identificatiecode) kiest of krijgt in het kader van onze veiligheidsprocedures, dan moet je die informatie vertrouwelijk behandelen. Je mag ze dus niet delen met anderen. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw aanmeldgegevens en moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik of elke andere inbreuk op de beveiliging waarvan je weet krijgt. Wij behouden ons het recht voor om aanmeldgegevens op elk moment uit te schakelen, indien we van oordeel zijn dat je niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze voorwaarden of indien gegevens die jij verstrekt om je als gebruiker te registreren vals blijken te zijn.

 

Wij kunnen de ononderbroken of foutloze werking van de website niet garanderen. Het kan gebeuren dat bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de website, of de hele Website, niet beschikbaar zijn (gepland of ongepland) of door ons worden gewijzigd, opgeschort of ingetrokken, naar eigen goeddunken en zonder dat we jou daarvan op de hoogte stellen.  Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover jou of een derde partij voor de onbeschikbaarheid, wijziging, opschorting of intrekking van de website, of van functies, onderdelen of inhoud van de website.

 

Wat je mag doen

 

Je mag de website alleen gebruiken voor niet-commercieel gebruik en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden. Je mag inhoud van de website ophalen en weergeven op een computerscherm, afzonderlijke pagina's afdrukken en kopiëren en, met inachtneming van de volgende paragraaf, dergelijke pagina's in elektronische vorm opslaan. Aanvullende voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de website en zullen, indien van toepassing, worden weergegeven op het scherm of toegankelijk zijn via een link.

 

Wat je niet mag doen

 

Behalve indien uitdrukkelijk iets anders is uiteengezet in deze voorwaarden, is het jou niet toegestaan om:

 

 • inhoud van de website te 'scrapen' of op te slaan op een server of ander opslagapparaat dat is verbonden met een netwerk, of een elektronische database te creëren door systematisch alle inhoud van de website te downloaden en op te slaan;

 

 • inhoud van de website te verwijderen of te wijzigen, of te proberen de beveiliging te omzeilen of de goede werking van de website of de servers waarop die wordt gehost te verstoren; of 

 

 • links te creëren naar de website vanaf een andere website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, hoewel je mag linken vanaf een website die door jou wordt beheerd, op voorwaarde dat de link niet misleidend of bedrieglijk is en de bestemming eerlijk aangeeft, je niet impliceert dat wij jou of je website, of producten of diensten die jij aanbiedt, onderschrijven, je een link plaatst naar (zonder te framen of te repliceren) de startpagina van de website, en de gekoppelde website geen inhoud bevat die onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of aanstootgevend is of een inbreuk vormt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij.

 

Je mag de website en alles wat beschikbaar is via de website enkel gebruiken voor legale doeleinden (met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving), op een verantwoorde manier, en niet op een manier die onze naam of reputatie of die van een van onze afdelingen zou kunnen schaden.

 

Alle rechten die je onder deze voorwaarden worden verleend, worden onmiddellijk beëindigd indien je een van deze rechten schendt.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

 

Alle intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud van de website (met inbegrip van tekst, afbeeldingen, software, foto's en andere beelden, filmpjes, geluid, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Behalve zoals hier uitdrukkelijk uiteengezet, geeft niets in deze voorwaarden jou rechten met betrekking tot enige intellectuele eigendom van ons of onze licentiegevers, en jij erkent dat je geen eigendomsrechten verwerft door inhoud van de website te downloaden. Indien je pagina's van de website afdrukt, kopieert of opslaat (enkel zoals toegestaan door deze voorwaarden), moet je ervoor zorgen dat alle mededelingen over auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten in de oorspronkelijke inhoud worden herhaald.

 

Kenmerken en inhoud van de website

 

Wij kunnen het formaat, de kenmerken en de inhoud van de website zo nu en dan wijzigen. Je gaat ermee akkoord dat jouw gebruik van de website op een 'as is'- en 'as available'-basis en op je eigen risico is.

 

Hoewel wij ervoor proberen te zorgen dat de inhoud op de website, die bestaat uit informatie waarvan wij de bron zijn, correct is, erken je dat de website inhoud beschikbaar kan stellen die afkomstig is van een aantal bronnen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. In elk geval is de informatie op de website niet bedoeld als autoriteit of advies waarop men zich kan verlaten. Doe navraag bij ons of controleer de betreffende informatiebron voordat je naar dergelijke informatie handelt.

 

Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, gangbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, geschiktheid voor het doel of originaliteit van de inhoud van de website en, voor zover wettelijk toegestaan, worden alle impliciete garanties of voorwaarden van welke aard dan ook hierbij uitgesloten. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die ontstaat omdat jij of iemand anders de website gebruikt of vertrouwt op de inhoud ervan.

 

Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van de website vrij zal zijn van virussen en/of andere code die contaminerende of vernietigende elementen kan bevatten. Het is jouw verantwoordelijkheid om de aangewezen IT-beveiligingvoorzorgen te nemen (met inbegrip van antivirussoftware en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan jouw specifieke vereisten met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van inhoud.

 

Gebruikersinhoud

 

De website biedt je zo nu en dan de mogelijkheid om door gebruikers gegenereerde inhoud te uploaden en eventueel die inhoud te communiceren, hetzij aan geselecteerde ontvangers of in openbare ruimten (hierna 'inhoudsgebieden voor gebruikers'). Wij hebben geen controle over het materiaal dat wordt ingediend op inhoudsgebieden voor gebruikers (hierna 'gebruikersbijdragen'), noch worden inhoudsgebieden voor gebruikers actief gemodereerd. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw gebruikersbijdragen zoals door jou ingediend en erkent dat alle gebruikersbijdragen de standpunten van hun respectieve auteurs weergeven, en niet onze standpunten.

 

Als je deelneemt aan een inhoudsgebied voor gebruikers, moet je alle gebruikersbijdragen relevant houden voor het doel van het inhoudsgebied voor gebruikers en de aard van het onderwerp.

 

Gebruikersbijdragen mogen:

 

 • geen inhoud bevatten, overdragen, verspreiden, koppelen aan of anderszins beschikbaar maken, of reclame maken voor inhoud die een inbreuk vormt op intellectuele-eigendomsrechten of gegevensbescherming, privacy of andere rechten van andere personen, die lasterlijk is of een inbreuk vormt op een contractuele verplichting of een vertrouwensverplichting, die obsceen is, seksueel expliciet, bedreigend, beledigend, intimiderend, aanzet tot geweld of haat, godslasterlijk, discriminerend (op welke grond dan ook), angstaanjagend, alarmerend of beschamend, bewust vals of misleidend is, of niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving of anderszins verwerpelijk is ('verboden inhoud');

 

 • zich niet voordoen als een persoon of entiteit of jouw relatie met een persoon of entiteit op een andere manier verkeerd voorstellen;

 

 • geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, marketing- of promotiemateriaal of andere vormen van verzoek (spam) bevatten, overdragen of verspreiden; of

 

 • geen virussen en/of andere code met besmettende of vernietigende elementen overdragen of verspreiden.

 

Je stemt ermee in dat, door het indienen van een gebruikersbijdrage, je ons en onze afdelingen een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij en volledig in sublicentie te geven recht en dito licentie verleent voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken, distribueren, uitvoeren en weergeven van een dergelijke gebruikersbijdrage (geheel of gedeeltelijk) en/of om die op te nemen in andere werken in welke vorm, op welke media of met welke technologie dan ook, en je doet afstand van alle morele rechten die je zou kunnen hebben in, of te worden geïdentificeerd als de auteur, van een dergelijke gebruikersbijdrage.

 

Hoewel wij gebruikersbijdragen niet vooraf screenen, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om gebruikersbijdragen die jij hebt ingediend te verwijderen, bewerken of wijzigen en/of een onderwerp te sluiten, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan jou.

 

Indien je een klacht wenst in te dienen over de inhoud van een gebruikersbijdrage, kun je dit doen via het contactformulier op de website.

 

Externe links

 

De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar externe websites, die op hun beurt links kunnen bevatten naar aanbiedingen en promoties van derden. Wij nemen deze op om je toegang te geven tot informatie, producten of diensten die je nuttig of interessant zou kunnen vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of voor alles wat ze verstrekken, en garanderen niet dat ze doorlopend beschikbaar zullen zijn. Het feit dat wij links naar dergelijke externe websites opnemen, impliceert geen goedkeuring van of associatie met hun exploitanten of promotors.

 

Algemeen

 

Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid tegenover jou beperken of uitsluiten:

 

 • voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • voor schending van een bepaling die wordt geïmpliceerd door de Consumer Rights Act 2015 en die volgens de wet niet mag worden beperkt of uitgesloten; of
 • voor enige andere aansprakelijkheid die volgens de wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Onder voorbehoud hiervan zullen wij, als je een consument bent en geen zakelijke gebruiker, in geen geval aansprakelijk zijn tegenover jou voor enige zakelijke verliezen, en als je een zakelijke gebruiker bent, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn tegenover jou voor enige indirecte of gevolgschade, of voor enig verlies van winst, omzet, contracten, gegevens, goodwill of andere soortgelijke verliezen, en elke aansprakelijkheid die wij hebben voor verliezen die je lijdt, is strikt beperkt tot verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren.

 

Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing, met dien verstande dat (indien je een consument bent en geen zakelijke gebruiker) en indien je in een ander land woont (waaronder voor deze doeleinden ook Schotland of Noord-Ierland vallen) dan Engeland, er bepaalde dwingende toepasselijke wetten van jouw land van toepassing kunnen zijn die in jouw voordeel en bescherming gelden naast of in plaats van bepaalde bepalingen van het Engelse recht.

 

Je stemt ermee in dat elk geschil tussen jou en ons met betrekking tot deze voorwaarden of de website alleen door de Engelse rechtbanken wordt behandeld, behalve dat (als je een consument en geen zakelijke gebruiker bent), en als je in een ander land dan Engeland woont (dat voor deze doeleinden Schotland of Noord-Ierland omvat), je ervoor kunt kiezen een gerechtelijke procedure aan te spannen in jouw land of in Engeland, maar als wij een gerechtelijke procedure aanspannen, wij dat alleen in jouw land kunnen doen.  

 

Contact opnemen met ons

 

Vragen over deze voorwaarden of problemen met betrekking tot de website kun je stellen via het contactformulier op de website.